Bjørndalen pukkverk i Skien kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Bjørndalen Pukkverk AS.

Bjørndalen pukkverk AS søker om driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Bjørndalen. Uttaket er lokalisert på gbnr. 11/19 i Skien kommune. Digitalisering av uttaksområdet viser at det er ca. 54 daa. Ifølge tiltakshaver er samlet uttaksvolum for forekomsten ca. 1 150 000 m3. DMF gjør oppmerksom om at dette avviker noe fra søknadsskjemaet. Bakgrunnen for dette er at driftsplanen er oppdatert i senere tid, i motsetning til søknadsskjemaet som er datert 30. desember 2014. Oppdatert informasjon fremgår av driftsplanen. Tiltakshaver antyder et årlig uttak på ca. 30 000 m3. Uttakstakten og uttaksmengden vil kunne variere med markedssituasjonen og etterspørsel.

Ifølge tiltakshaver er forekomsten i Bjørndalen en fin til middelskornet granittgneis. Forekomsten er planlagt benyttet som, blant annet, byggeråstoff til alt av grunnarbeider, som grøftepukk, bærelag, grusdekker med mer.

Området er i «Reguleringsplan for Bjørndalen pukkverk» med planID 808, vedtatt i bystyret den 20. juli 2002, regulert til steinbrudd.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 11. november 2019