Bjørndalen i Larvik kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Lundhs AS.

Søknaden om driftskonsesjon gjelder uttak av larvikitt på gbnr. 4080/1, 18 og 4080/53 i Larvik kommune. Anslått totalvolum er oppgitt til 15 millioner m3 masse, mens forventet årlig uttak er oppgitt til 60 000 m3 masse. Anslått areal for uttaket er ca. 177 daa.

Forekomsten eksporteres i dag til videreforedling til kjøkkenbenker, fasadeplater og gulvflis. Uttaket skjer ved uttak av blokkstein. Overskuddsmasser deponeres lokalt i regulerte deponier.

Uttaksområdet er omfattet av reguleringsplanen «Tvedalen steinindustriområde», vedtatt 19. desember 1996. Området er regulert til steinbrudd.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 18. juni 2021