Bjørnamoen grustak i Høylandet kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Nærøysund Kraftbetong AS.

Nærøysund Kraftbetong AS søker om driftskonsesjon for uttak av løsmasser i Bjørnamoen grustak. Uttaket er lokalisert på gbnr. 78/1 i Høylandet kommune. Digitalisering av omsøkt område, som samsvarer med område avsatt til masseuttak/steinnbrudd i reguleringsplanen, er ca. 58 daa. Ifølge tiltakshaver er beregnet gjenstående totalvolum for grus ca. 700 000 m3. Søknadene har i etterkant av opprinnelig søknad blitt delt opp i to saker for å skille steinbruddet og grustaket fra hverandre. Tiltakshaver ser for seg et årlig uttak på mellom 0-20 000 m3, og regner derfor med et gjennomsnittlig årlig uttak på ca. 10 000 m3.

Forekomsten skal tas ut, bearbeides og selges i ulike fraksjoner i ulike graderinger til bruk som strøsand samt til bygge- og anleggsformål for øvrig.

Området er i medhold av reguleringsplan «Detaljregulering for Bjørnamoen masseuttak» med planID 201401, vedtatt i kommunestyret den 22. juni 2016, regulert til steinbrudd og masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 31. oktober 2019