Bjørkemoen i Voss kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har motteke søknad om driftskonsesjon etter minerallova § 43 frå NOBI AS.

Bjørkemoen uttak er lokalisert på gnr./bnr. 158/3 og del av gnr./bnr. 158/20 i Voss kommune. Området som det vert søke om driftskonsesjon på har eit areal på om lag 290 dekar og framgår av høyringsvedlegget på s. 7. Tiltakshavar oppgjer at det skal tas ut totalt 1 400 000 tonn masse. Forventa årleg uttak er 150 000 tonn masse. Området er i kommuneplanens arealdel avsett til masseuttak og regulert i reguleringsplan for Bjørkemoen masseuttak, vedteken 14. juni 2018.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 19. April 2021