Bjørkemoen i Voss kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Flage maskin AS, datert 23. desember 2014.

Bjørkemoen er lokalisert i Voss kommune i Hordaland på gnr. 158 bnr. 1. Størrelse på omsøkt areal er 80 dekar. Anslått totalvolum for masseuttaket er satt til 1,3 millioner m3 masse og forventet årlig uttak er 50 000 m3 masse.

Det er oppgitt at utgangspunktet for drifta i Bjørkemoen er forekomsten av kvartskifer, der mektigheten med mursteinskvalitet er rundt 10 meter tykk. Formålet med uttaket er bruk til murstein, anleggsprodukt og fyllmasser.

Det er oppgitt at arealformålet for gnr. 158 bnr. 1 i Voss kommune i kommuneplanens arealdel er angitt til nydyrking.

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 30. september 2015