Bjønndalen Bruk i Nittedal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Feiring Bruk AS.

Bjønndalen Bruk er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 8/44 og 9/5 i Nittedal kommune. Det omsøkte området er om lag 284 dekar og fremgår av kart på side 24 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til «pukkverk, steinbrudd» i reguleringsplan med plan-ID 142 og navn «Bjønndalen Bruk». Det er oppgitt at forekomsten består av rombeporfyr som hovedsakelig vil benyttes til bygg- og anleggsformål. Det er estimert et årlig uttak på om lag 200 000 fm3 og et totalt uttak på 15 500 000 fm3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 12. juni 2018