Bjønnahaugen i Flatanger kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Ole B. Mork AS.

Ole B. Mork AS søker om driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Bjønnahaugen (Oppland masseuttak og deponi). Uttaket er lokalisert på gbnr. 32/8 i Flatanger kommune. Digitalisering av omsøkt område viser at størrelsen på uttaksområdet er ca. 28 daa og samsvarer med det som i reguleringsplanen er avsatt til «områder for masseuttak, grus steinbrudd. Se kart over konsesjonsområdet på side 14-15 i høringsvedlegget. Ifølge tiltakshaver er samlet uttaksvolum innenfor omsøkt område ca. 140 000 m3. Tiltakshaver antyder et årlig uttak på inntil 15 000 m3. Uttakstakten og uttaksmengden kan imidlertid variere med marked og etterspørsel.

Forekomsten består av gneis og granitt. Ifølge tiltakshaver skal forekomsten utnyttes til etablering av tomter, opparbeiding av skogsveger og FV-veier.

Området er i «Reguleringsplan for masseuttak og deponi Oppland, gnr/bnr 32/1 og 32/8» med planID F25, vedtatt den 12. desember 2007, regulert til «områder masseuttak, grus steinbrudd».

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 8. november 2019