Bjerkeli masseuttak i Molde kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Hanset Sand AS.

Søknaden gjelder Bjerkeli masseuttak på gårds- og bruksnummer 314/1 (tidligere 114/1) og 314/5 (tidligere 114/5) i Molde kommune. Omsøkt område er om lag 107 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 14 og 15. Dersom søker eller andre mottakere av brevet har kommentarer til konsesjonsområdet, ber vi om en tilbakemelding på dette innen høringsfristen.

Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 100 000 m3 og totalt uttak på om lag 900 000 m3. Området er i reguleringsbestemmelser for Bjerkeli Sand, PlanID 15432018004, regulert til blant annet masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 24. mars 2021