Bergvik masseuttak i Hadsel kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Alf Brekken og Sønner AS for uttak på gbnr 66/1 i Hadsel kommune.

Omsøkt areal er på ca 57 daa og fremgår av kart som er en del av høringsvedleggene.Planlagt årlig uttaksvolum er oppgitt til ca 30 000 m3 og totalt uttaksvolum er oppgitt til ca 180 000 m3 masse. Dette gir en samlet levetid på uttaket på ca 6 år.

Uttaksressursen er fast fjell og løsmasser som skal benyttes til byggeråstoff.

Det omsøkte konsesjonsområdet er i den kommunale reguleringsplanen «Detaljregulering Bergvik Masseuttak» med arealplan ID: «1866_HØ11» regulert til «1201 – Steinbrudd og masseuttak».

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 4. juni 2021