Bergneset i Balsfjord kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Bergneset Pukk & Grus AS.

Bergneset Pukk & Grus AS søker om driftskonsesjon for Bergneset i Balsfjord kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 227 dekar og er lokalisert på eiendommen gnr./bnr. 34/5. Kart på side 12 og 13 i høringsvedlegget viser omsøkt konsesjonsområde. Området er i reguleringsplan vedtatt 5. juni 2019, regulert til område for steinbrudd og masseuttak.

Forekomsten som skal utvinnes består av gabbro (fast fjell), som blant annet skal benyttes til produksjon av betong og asfalt.  Anslått totalvolum for uttaksvirksomheten er ca. 20 000 000 m3 og et årlig uttak på rundt 120 000 m3. Årlig uttak kan imidlertid variere som følge av marked og etterspørsel.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 23. september 2020