Bergheim grustak i Nesbyen kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Nesbyen Pukk & Betong AS for Bergheim grustak gårds- og bruksnummer 101/1, 101/18 og 1007/1 i Nesbyen kommune. 

Omsøkt område er om lag 62 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 10. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 8 000 m3 og totalt uttak på om lag 80 000 m3. Området er i reguleringsplan med PlanID 01201403, regulert til steinbrudd/masseuttak. 

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 11. oktober 2021