Bergersjøen Sør Massetak i Elverum kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Gunnar Holth Grusforretning AS.

Søknaden gjelder Bergersjøen Sør massetak på gbnr. 150/42 i Elverum kommune. Omsøkt område er om lag 43 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på side 4. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 20 000 m3 og gjenstående masser på om lag 160 000 m3. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til Råstoffutvinning og regulert til område for steinbrudd og masseuttak i reguleringsplan «Bergesjøen sør massetak» datert 21. september 2005.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 21. mars 2018