Bankaren uttak i Surnadal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Mikkelsen Maskin AS.

Søknaden gjelder Bankaren uttak på gbnr. 14/1 i Surnadal kommune. Omsøkt område er om lag 31 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 2000-5000 m3 og totalt uttak på om lag 550 000 m3. Området er regulert til område for steinbrudd og masseuttak i reguleringsplan for «Masseuttak Holtamoen og Bankaren», datert 11. desember 2008.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 6. juli 2020