Bakkerud i Flesberg kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Svene Bulldozerdrift Egil Dokken (enkeltpersonforetak).

Søknaden gjelder Bakkerud masseuttak på gbnr. 43/4 i Flesberg kommune. Omsøkt område er om lag 52 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 12. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 2000 m3 og totalt uttak på om lag 450 000 m3. Omsøkt konsesjonsområde er i den kommunale arealplanen avsatt til råstoffutvinning og regulert til område for masseuttak i reguleringsplan for «Masseuttak Bakkerud», datert 22. mars 2018.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 16. mai 2019