Bakkeberget fjelltak i Stange kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Stange Pukk AS.

Søknaden om driftskonsesjon gjelder uttak på deler av eiendommene gårds- og bruksnummer 168/1 og 169/1 i Stange kommune. Uttaksområdet er på 192 daa. Det totale uttaket i området er beregnet til 1,85 millioner m3 masse, mens det årlige uttaket er beregnet til 50 000 m3. Forekomsten er tenkt benyttet til vei- og anleggsformål.

Uttaksområdet er i henhold til kommuneplanens arealdel angitt som LNFR-område. Det foreligger en vedtatt reguleringsplan for uttaket: «Bakkeberget fjelltak», vedtatt 27. september 2017.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 16. mars 2018