Austrheim grustak i Etne kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har fått inn søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Etne Sand & Pukk AS.

Etne Sand og Pukk AS søker om driftskonsesjon for Austrheim grustak. Grustaket er lokalisert på gbnr. 37/8 i Etne kommune. Ifølgje tiltakshavar er uttaket på 140,1 daa. Omsøkt område svarar til det som i reguleringsplanen er regulert til råstoffutvinning.

Tiltakshavaren har anslått at det totale volumet innfor uttaksområdet er ca. 1 250 000 m3 masse. Årleg anslått uttaksvolum er i søknaden oppgitt til 90 000 m3. Dette vil kunne forandre seg i takt med situasjonen og etterspørselen.

Uttaket er regulert til råstoffutvinning ved reguleringsplan «Detaljregulering for Austrheim II», plan-ID 201407, vedtatt 31. oktober 2018.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengeleg i menyen til høyre.

Høyringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 13. september 2019