Austivika i Leirfjord kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Gabbro Nor AS.

Austvika er lokalisert på gnr./bnr. 99/3 i Leirfjord kommune. Totalt omsøkt område er 177 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til område for råstoffutvinning. Kommunen har i vedtak av 6. mars 2018 gitt dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for utvidet drift.

Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak omfatter uttak av gneis og granitt. Råstoffene skal blant annet benyttes som vegtilslag og betongtilstalg. Det er estimert et årlig uttak på mellom 72 000 m3 – 144 000 m3. Totaluttaket er beregnet til 2 400 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 5. juni 2018