Aunsjøen i Frosta kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Frosta Entreprenør AS.

Søknaden gjelder uttak av mineralske ressurser på eiendommene gbnr. 58/1, 58/5 og 59/1 i Frosta kommune. Uttaksområdet er i henhold til gjeldende kommuneplan avsatt til råsoffutvinning (nåværende/fremtidig). Kommuneplanen ble vedtatt i Frosta kommunestyre 27. november 2017.

Størrelsen på det omsøkte arealet er på ca. 30 daa. Anslått totalvolum er på 500 000 m3 masse, mens anslått årlig uttaksvolum er på ca. 30 000 m3 masse. Dette gir en antatt uttakstid på ca. 15 år. Uttakets varighet vil imidlertid variere etter etterspørselen i markedet.

Uttaket består av fast fjell som skal knuses til pukk.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 3. mai 2019