Aunet i Fosnes kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Elden Pukk og Maskin AS.

Elden Pukk og Grus Maskin AS søker om driftskonsesjon for Aune i Fosnes kommune (gnr./bnr. 49/1). Omsøkt konsesjonsområde svarer til område avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel og utgjør et areal på 28 dekar, se kart på side 4 og 5 i høringsvedlegget.

I følge tiltakshaver er planlagt totaluttak 75 000 m3 og årlig uttak ca. 10 000 m3. Uttakstakten kan endre seg som følge av etterspørsel og markedet. Bergarten som skal utvinnes består av gneis. Råstoffene skal benyttes til lokale bygg- og veiformål.

Uttaksområdet er i kommuneplanens arealdel for Fosnes kommune, vedtatt 25. juni 2015, avsatt til område for råstoffutvinning (R1).

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 19. februar 2019