Åssætra fjelltak i Nordre Land kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Synnfjell Massetak AS med organisasjons nr. 923485392, for uttak på gbnr. 76/1 og 75/7 i Nordre Land kommune. Omsøkt areal er på ca. 24,1 daa og fremgår av kart som er en del av høringsvedleggene. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell/løsmasser på om lag 6000 m3 og totalt uttak på om lag 132000 m3.

Området er i den kommunale arealplanen avsatt til råstoffutvinning, og området er vedtatt videreført som masseuttak i Kommunedelplan 2018-2030 for «Synnfjell Øst», av 16.10.2018.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden. 

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 7. oktober 2022