Åsland A og B i Flesberg kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til søknad om driftskonsesjon fra Roger Rustand.

Roger Rustand (enkeltpersonforetak) søker om driftskonsesjon for uttaksområdet Åsland A og B i Flesberg kommune. Ifølge søknadsskjema er størrelsen på omsøkt areal ca. 10 daa. Tiltakshaver anslår at totalvolum for uttaket er 50 000 m3 fast fjell. Forventet årlig uttak er oppgitt å være 3 000-6000 m3. Forekomsten tilhører mineralkategorien grunneiers mineraler. Ifølge tiltakshaver er forekomsten fast fjell av god kvalitet, som kan brukes til vegbygging og opparbeidelse av hyttetomter. I tillegg er løsmasseforekomsten av tilfredsstillende kvalitet til bruk for samme formål.

Området er regulert som en del av reguleringsplan for fritidsbebyggelse Åsland, østre, nordre, vestre del av gbnr. 17/4, 5, 6, Blefjell i Flesberg kommune. Områdene for masseuttak er skilt ut som egne felt A og felt B på eiendommen gbnr. 17/4 i Flesberg kommune.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 2. juli 2018