Årnesmarka fjelltak i Elverum kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Forsvarsbygg.

Søknaden gjelder Årnesmarka fjelltak på gbnr. 13/13 i Elverum kommune. Omsøkt konsesjonsområde er på om lag 24 dekar og fremgår av kart på side 14 og 15 i høringsvedlegget. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på 5-10 000 m3 og et totalt uttak på om lag 260 000 m3. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til steinbrudd og massetak, og regulert til område for steinbrudd og massetak i «Reguleringsbestemmelser for områderegulering for Terningmoen skyte- og øvingsfelt» (PlanID: 2011008), vedtatt 3. april 2019.

Uttaksmassene skal anvendes til Tiltakshavers eget bruk og etter avsluttet drift skal området ferdigstilles og anvendes til øvingsformål som en del av øvingsområdet.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 26. august 2019