Armoen massetak i Sørum kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Feiring Bruk AS.

Feiring Bruk AS søker om driftskonsesjon for Armoen massetak i Sørum kommune. Omsøkt område samsvarer med område regulert til steinbrudd og masseuttak og er ca. 211 daa. Tiltakshaver anslår at totalvolumet for uttaket er 2 500 000 m3. Uttakstakten vil kunne variere noe med markedet, men tiltakshaver antyder et forventet årlig uttak på opp mot 70 000 m3. Forekomsten tilhører mineralkategorien grunneiers mineraler.

Ifølge tiltakshaver er forekomsten klassifisert som regionalt viktig på kommunalt nivå. Den dominerende bergarten er en middelskornet metagabbro av god kvalitet. Armoen massetak dekker, ifølge tiltakshaver, etterspørselen for stein til byggevirksomhet i området både kommunalt, fylkeskommunalt, statlig samt til privat virksomhet.

Området er i «reguleringsplan for Armoen massetak» med planID 218, vedtatt i kommunestyret den 7. september 2016 (med mindre endringer til reguleringsbestemmelsene den 10. november 2016), regulert til steinbrudd og masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 7. desember 2018