Ånderkleiva masseuttak i Ibestad kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon fra AS Oscar Sundquist (org.nr. 916 425 023) for uttak av stein på gbnr. 107/1, 7 i Ibestad kommune. Omsøkt område er på om lag 30 dekar og fremgår av kart som er en del av høringsvedleggene.  

Det er anslått et årlig uttak av masser på om lag 150 000 m3 og totalt uttak på om lag 350 000 m3. Massene skal benyttes til utvidelse av Engenes havn og etablering av en skjermingsmolo i Ånderkleiva næringsområde.

Området er regulert til kombinert bebyggelse og anlegg (råstoffutvinning og lager) i reguleringsplan for «Ånderkleiva masseuttak» (planID: 5413-2018002).

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden. 

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 3. oktober 2022