Alstad pukk - Dalumskjølen i Heim kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Kåre Gundersen.

Søknaden gjelder Alstad pukk - Dalumskjølen på gnr./bnr. 64/2 i Heim kommune. Omsøkt område er om lag 41 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 3 og 4. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 25 000 m3 og totalt uttak på om lag 750 000 m3. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til «landbruk, natur og friluft (LNF)». Reguleringsplan for Alstad pukk er under behandling (PlanID 16122019002).

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

 
Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 12. november 2020