Almo Grustak i Snåsa kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Lars Erik Almo, datert 20.12.2014.

Almo Grustak ligger nord-øst for gården Almo Nordre cirka 10 kilometer øst for Snåsa sentrum, og driften av grustaket inngår som del av gårdsdriften ved slektsgården. Uttaket ligger på del av eiendom gbnr. 34/4, og grusforekomsten består av grus, sand og morenemasser. Disse massene vil hovedsakelig benyttes til strøsand, veigrus, støping, drensmasse, og diverse massebehov.  

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig i menyen til høyre.

I forbindelse med vår vurdering av følgende punkt inviterer vi høringsinstansene til å komme med innspill:

  • Om søkeren er økonomisk og faglig skikket til å drive ut forekomsten
  • Om forslaget til driftsplanen er i tråd med areal- og miljømessige avklaringer og føringer som er gitt i vedtatt reguleringsplan eller annet lovverk, og om driftsplanen tar nødvendige hensyn til omgivelsene, særlig med tanke på naturmangfold
Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 27. august 2015