Akersmyra pukkverk i Lyngdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Lindland Maskin AS.

Lindland Maskin AS søker om driftskonsesjon for uttak av fast fjell i Akersmyra pukkverk. Uttaket er lokalisert på gbnr. 160/2, 160/15, 160/21, 160/23, 160/24, 162/1 og 162/425 i Lyngdal kommune. Omsøkt område er ca. 75 daa. Ifølge tiltakshaver er samlet uttak mineralforekomst innenfor omsøkt område ca. 600 000 m3. Årlig uttak er anslått å være ca. 45 000– 50 000 m3. Uttakstakten og uttaksmengden vil kunne endre seg med marked og etterspørsel.

Ifølge tiltakshaver er den dominerende bergarten charnockitt av god kvalitet. Forekomsten er klassifisert å være av lokal betydning jf. NGU pukkdatabasen, forekomstområde 1032-502. Tiltakshaver viser også til at forekomsten tilfredsstiller til NS-standard, vegvesenets håndbok 0018, tilslag til betong og asfalt.

Området er, ifølge tiltakshaver, avsatt til nåværende industri i Kommuneplan for Lyngdal 2014-2025 arealdel, vedtatt den 3. september 2015.

I tillegg er området omfattet av tre reguleringsplaner:

  • Fibofabrikken – utvidelse – reguleringsplan for industri, planID 199502, vedtatt den 13. desember 1995.
  • Del av Akersmyr gnr. 160/2 – reguleringsplan for industri, planID 199405, vedtatt den 14. april 1994.
  • Utvidelse av industriområde Akersmyr gnr. 160/2, vedtatt den 4. september 2003.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknadene.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 12. desember 2019