Ågedalsbrua/Hårtveit i Audnedal - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) for Ågedalsbrua/Hårtveit i Audnedal kommune, datert 10. februar 2015. Søker er Vasland Maskin AS.

Søknaden gjelder for gårdnummer 59 bruksnummer 5 og 10 i Audnedal kommune. Størrelsen på det omsøkte areal oppgis til å være ca. 15 mål, mens anslått totalvolum er angitt til ca 300.000 m3 masse. Forventet årlig uttak er satt til 20.000 tonn.

Det opplyses i søknaden at området er avsatt i kommuneplaner 2012 til masseuttak.

Saken legges nå ut til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Vi ber om at høringsuttalelsen sendes innen fristen torsdag 16. juli 2015.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 16. juli 2015