Ådnadalen i Bjørnafjorden kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Os Knuseverk AS for uttak av mineralske masser på gbnr 35/1 i Bjørnafjorden kommune. Omsøkt areal er på ca 113 daa.

Formålet med uttaket er uttak av fast fjell til bruk for byggeråstoff.

Planlagt årlig uttak er beregnet til 50 000 m3 masse, og planlagt samlet uttaksvolum er oppgitt til 1 085 750 m3 masse. Dette gir en anslått levetid på masseuttaket på ca 16 år.

Det omsøkte konsesjonsområdet er i den kommunale reguleringsplanen med Plan ID 20010601 avsatt til «Steinbrudd/masseuttak».

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 17. september 2021