Aasmund Berg pukkverk i Sandefjord kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Veidekke Industri AS.

Aasmund Berg pukkverk er lokalisert på gnr./bnr. 15/7, 15/68, 15/69, 16/17, 16/61 og 16/73 i Sandefjord kommune. Det omsøkte området er om lag 58 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Omsøkt område er avsatt til råstoffutvinning/næringsareal i kommunens arealplan. Det er oppgitt at forekomsten består av «Larvikitt» som benyttes til bygg- og anleggsformål. Det er estimert et årlig uttak på om lag 165 000 m3 og et totalt uttak på 750 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 14. august 2018