Driftsplanveileder

Alle konsesjonspliktige uttak skal ha driftsplan. I særlige tilfeller kan DMF også kreve driftsplan for meldepliktige uttak.

Driftsplanen skal være drivers redskap for planlegging og gjennomføring av driften. I driftsplanen skal det være beskrevet hvordan uttaket skal foregå, hvordan uttaksområdet skal avsluttes og istandsettes og hvilke sikringstiltak som skal gjennomføres i driftsperioden og etter avsluttet drift. Driftsplanen vil også danne grunnlag for DMF sitt tilsyn med driften.

Grensene for masseuttaket er definert i en eventuell reguleringsplan og driftsplanen.

Dersom driften avviker fra beskrivelsene i driftsplanen, skal oppdatert driftsplan sendes DMF for godkjenning.

Vi har utarbeidet en driftsplanveileder som skal gi informasjon om hvilke krav som stilles til driftsplaner ved uttak av mineralske råstoffer fra fast fjell og løsmasser. Driftsplanveilederen gjelder alle typer uttak uansett størrelse. Dokumentasjonkravene vil variere avhengig av uttakets størrelse og kompleksitet.

I tillegg har vi utarbeidet en sjekkliste for utforming av driftsplan. Sjekklisten er ment som et hjelpende verktøy ved utforming av driftsplan. Den lister punktvis opp de kravene DMF stiller til en driftsplan, og er dermed basert på driftsplanveilederen. Det er ikke obligatorisk å bruke sjekklisten, men i de tilfeller den benyttes ved utformingen av driftsplanen så bør den sendes ved som vedlegg når driftsplanen sendes til oss. Sjekklisten kan du fylle ut elektronisk, eller du kan skrive den ut og fylle ut for hånd.

Driftsplanveilederen og sjekklisten finner du i menyen til høyre. Både veilederen og sjekklisten er for tiden under revidering.