DMFs ansvar - sikring og miljø

DMF skal sørge for forsvarlig sikring etter tidligere mineralvirksomhet og gjennomføre tiltak for å redusere miljøkonsekvenser av slik virksomhet. Ansvaret gjelder i områder hvor Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har et eier-/forvalteransvar, eller har sikringsoppgaver på annet grunnlag. DMF gjennomfører tiltakene etter delegert ansvar fra NFD.

Sikring

Sikring av uttak der driften er avviklet er i utgangspunktet tiltakshavers ansvar. I tilfeller der tiltakshaver for eksempel er et avviklet selskap og der det ikke kan stilles krav til tiltakshaver, er grunneier ofte nærmest til å være ansvarlig for å gjennomføre eventuelle nødvendige tiltak. DMF har ansvaret for å gjennomføre sikringstiltak etter nedlagt drift på statens mineraler, der virksomheten er avsluttet og det ikke er andre som med rimelighet kan anses som ansvarlig.

Redusere miljøkonsekvenser av tidligere mineralvirksomhet

DMF gjennomfører miljøtiltak på vegne av NFD etter pålegg fra miljømyndighetene. Arbeidet omfatter blant annet kartlegging og undersøkelser av avrenning fra nedlagte gruveområder, samt kontroll og oppfølging av gjennomførte tiltak.