Vedtak om tildeling av driftskonsesjon til Sydvaranger Eiendom AS

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har 23. januar 2019 tildelt driftskonsesjon til Sydvaranger Eiendom AS for uttak av jernmalm i Sydvaranger Gruveområde i Sør-Varanger kommune.

Sydvaranger Eiendom AS tildeles konsesjon etter mineralloven § 43, med vilkår.

DMFs konklusjoner i saken er basert på en overordnet vurdering om at oppstart av gruvevirksomhet innenfor området skal balansere ulike hensyn på en best mulig måte, med særlig vekt på hensynet til en bærekraftig forvaltning av statens ressurser, jf. mineralloven § 1.

Verdiskaping og næringsutvikling

Hensynet til verdiskaping og næringsutvikling er i henhold til mineralloven § 2 a) ett av flere hensyn som skal ivaretas ved forvaltning og bruk av mineralressurser. Oppstart av drift i Sydvaranger Gruveområde anses å ha stor samfunnsmessig betydning gjennom verdiskaping og at det planlegges for bemanning av flere hundre arbeidsplasser. DMF vektlegger derfor dette hensynet i stor grad i vurderingen av om konsesjon skal gis.

Driftsplanen som følger søknaden gjelder for en 20-års periode med en overordnet plan for drift i de enkelte bruddene de første fem år. Driftsplanen godkjennes med vilkår om revisjon før oppstart i de enkelte bruddene. DMF tillater oppstart av dagbruddsdrift i Jerntoppen som omsøkt.

Ressursutnyttelse og deponering

Det er et betydelig volum med gjenstående malm i Bjørnevatnforekomsten. Driftsplanen legger opp til dagbruddsdrift med utnyttelse av kun deler av forekomsten. Det stilles krav om revisjon av planen før oppstart av drift i Bjørnevatn tillates. Planen skal ivareta optimal ressursutnyttelse og minimering av gråberg til tipp. I henhold til tidsplanen som er oppgitt i søknaden, kan planen for uttak i Bjørnevatn revideres parallelt med oppstart av drift i Jerntoppen.

DMF legger til grunn at det innenfor allerede berørt område er plass til deponering av vesentlige mengder gråberg. Det stilles vilkår om at gråbergstrategien endres slik at tilbakefylling i ferdig utdrevne dagbrudd skal tilstrebes i størst mulig grad. Gjenfylling vurderes som mer bærekraftig fremfor å bygge nye permanente deponier i uberørt terreng. Ny drift er dermed et viktig bidrag for å istandsette og klargjøre området for etterbruk. Konsekvenser for sterilisering av restmalm inngår i vurderingen av vilkår om gjenfylling.

Klageadgang og -behandling

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket.

Fristen for å klage er 3 uker. DMF gjør en vurdering av en eventuell klage. Hvis DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, oversendes klagen til Nærings- og fiskeridepartementet for endelig vedtak.