Varsel om vedtak til Sydvaranger Eiendom AS

Sydvaranger Gruve (september 2010) Foto: Alf Viktor Larsen
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) sendte den 5. november 2018 varsel om vedtak til Sydvaranger Eiendom AS vedrørende uttak av jernmalm i Sydvarangers gruveområde i Sør-Varanger kommune.

Varselet beskriver det planlagte vedtaket samt dokumentasjonen og vurderingene som ligger til grunn. Formålet med varselet er å fange opp eventuelle misforståelser knyttet til søknadsdokumenter som er lagt til grunn for behandlingen. Tiltakshaver kan på bakgrunn av varselet fremlegge supplerende dokumentasjon og gjøre endringer i søknaden.  Frist for tilbakemelding er satt til 3. desember. DMF vil deretter fatte et endelig vedtak i saken.

Om varselets innhold

DMF sine konklusjoner er basert på en overordnet vurdering om at oppstart av gruvevirksomhet innenfor området skal balansere ulike hensyn på en best mulig måte, og med særlig vekt på hensynet til en bærekraftig forvaltning av statens ressurser, jf. mineralloven §1.

DMF har varslet Sydvaranger Eiendom AS at det vurderes å gi driftskonsesjon på vilkår. Vilkårene innebærer endringer i driften i forhold til søknaden.

Det vurderes å gi tillatelse til oppstart av dagbruddsdrift i Jerntoppen i Sørbruddene som forutsatt i søknaden.

Før brytning av malm og gråberg i øvrige områder i sør kan starte, må det utarbeides ny driftsplan for hvert enkelt brudd. Oppdaterte driftsplaner skal inkludere en plan for igjenfylling av utdrevne bruddområder, og godkjennes av DMF. Gråberg skal ikke deponeres i uberørt terreng og vann.

DMF vurderer å ikke gi tillatelse til oppstart av gråbergs- og malmbrytning i Bjørnevatn på det grunnlaget som foreligger i søknaden. Det utelukkes ikke at det kan tillates uttak av deler av malmen i Bjørnevatn ved dagbruddsdrift. Dette fordrer imidlertid at det foreligger tilfredsstillende utredninger av ulike brytningsmetoder, hvor uttak av den totale forekomsten er ivaretatt, og med minimering av gråbergsdeponering som mål.

Det kreves at det før oppstart stilles økonomisk sikkerhet for gjennomføring av sikringstiltak innenfor konsesjonsområdet. DMF varsler at det også vil kreves økonomisk sikkerhetsstillelse for opprydding og avslutning innenfor området. Sikkerhetsstillelsen skal etableres med pant til fordel for DMF.

DMFs vurdering i behandling av søknader om driftskonsesjon

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling. Alle uttak av mineralske ressurser større enn totalt 10 000 m3 og ethvert uttak av naturstein er konsesjonspliktig.

DMF foretar en skjønnsmessig vurdering av søknadene før vi eventuelt tildeler driftskonsesjon. I vurderingen legger vi vekt på om søkeren er «skikket» til å utvinne forekomsten, jf. mineralloven § 43 annet ledd. Det vil si om prosjektet fremstår som økonomisk gjennomførbart, om søkeren har tilstrekkelig kompetanse og om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift av forekomsten.

Ved vurdering av om det skal gis driftskonsesjon skal det også legges vekt på om det omsøkte prosjektet ivaretar hensynene som følger av mineralloven § 2:

  • verdiskaping og næringsutvikling
  • naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og samfunnsliv
  • omgivelsene og nærliggende områder under drift
  • miljømessige konsekvenser
  • langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området