Utvikling av digitalt verktøy for konsesjonsbehandling med midler fra Medfinansieringsordningen

DMF har fått innvilget midler fra Medfinansieringsordningen til utvikling av digitalt verktøy for konsesjonsbehandling.

Formålet med prosjektet er å heve kvaliteten på konsesjonsbehandlingen DMF gjør. Dette er nødvendig for å møte framtidens behov, hvor typen saker forventes å bli mer faglig krevende. Prosjektet vil fokusere på dialog med og oppfølging av søkerne av driftskonsesjon, faglig samhandling i DMF og reduksjon av manuelle arbeidsoppgaver.

DMF har gjennomført flere digitaliseringsprosjekter som har vært med på å løse deler av direktoratets oppgaver på en hensiktsmessig måte. Digitalt verktøy for konsesjonsbehandling er et viktig tiltak og et nødvendig steg videre, samtidig som det vil forsterke de positive virkningene av allerede utførte digitaliseringsprosjekter. Med støtten fra medfinansieringsordningen vil det være mulig å gjennomføre prosjektet innenfor ønsket fremdrift.

Kunngjøringen fra Digitaliseringsdirektoratet.

Medfinansieringsordningen

Medfinansieringsordningen er en ordning som gjør at statlige virksomheter kan få økonomisk støtte til å gjennomføre digitaliseringsprosjekt som er samfunnsøkonomisk lønnsomme.