Undersøkelsesarbeidene på Seiland i Finnmark

Foto: Thek Markus, AGE / NTB scanpix
Det har vært interesse omkring undersøkelsesarbeidene på Seiland den senere tiden, der det er kommet påstander om at undersøker ulovlig selger zirkon fra Seiland.

Ansvar

Det er undersøkers plikt å overholde gjeldende lover og regler, og vilkårene gitt i tillatelsen. Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har gitt «Særskilt tillatelse til undersøkelsesarbeider i Seiland» med vilkår i brev av 15. september 2015.

Tillatelser gitt av DMF med hjemmel i mineralloven erstatter ikke eventuelle tillatelser etter annet lovverk.

Undersøkelsesrett til statens mineraler

Zirkon tilhører kategorien statens mineraler.

Undersøkelsesrett til statens mineraler gir innehaveren rett til å foreta undersøkelser i grunnen for å vurdere om det finnes forekomst av mineraler med en slik rikholdighet, størrelse og beskaffenhet, at den kan antas å være drivverdig eller å bli drivverdig, innen rimelig tid. En type aktivitet som inngår i undersøkelsesretten er kjerneboring. Undersøkelser som medfører vesentlig skade forutsetter samtykke fra grunneier og bruker av grunnen. Undersøkeren har et objektivt erstatningsansvar for økonomiske skader som påføres eier av grunnen. Undersøkelsesretten omfatter også nødvendig tilgang til grunnen.

En undersøkelsesrett gir ikke rett til å starte drift på forekomsten. For å starte drift kreves utvinningsrett og driftskonsesjon. (lenker til sidene om utvinningsrett og driftskonsesjon)

Undersøkers plan for undersøkelsesarbeidene

DMF har mottatt plan for undersøkelsesarbeidene. I planen beskriver undersøker følgende punkter:

  • Områdets beliggenhet og størrelse
  • Hvilket mineral det undersøkes etter
  • Hvor mye overdekning som skal fjernes
  • Metode for hvordan prøvematerialene skal tas ut
  • Hvor lenge arbeidene skal pågå
  • Hvordan de planlegger transport til området
  • Plan for opprydding etter at arbeidene avsluttes

Arbeidene er planlagt utført i august 2016.

Myndighetenes oppfølging

Alta kommune og nasjonalparkforvaltningen har vært på befaring på stedet.

Alta kommune har, i etterkant av befaringen, sendt stoppordre med umiddelbar virkning med hjemmel i plan- og bygningsloven til undersøker.

DMF har bedt undersøker redegjøre for om arbeidene er utført i tråd med godkjent plan og vilkårene gitt i tillatelsen. Vi har også bedt undersøker redegjøre for hvor mye prøvemateriale som er tatt ut og plan for videre undersøkelser av dette prøvematerialet.

Når undersøkelsesrettigheten er opphørt skal undersøker sende prøvemateriale til DMF, i henhold til ett av vilkårene i tillatelsen.

Vi forholder oss til alminnelig saksgang i offentlig forvaltning og det ansvaret vi har etter mineralloven. Det innebærer at vi nå skaffer nødvendig informasjon for å vurdere om det foreligger brudd på gitte tillatelser og om det er grunnlag for sanksjonering.

DMF vil foreta befaring for å påse at opprydding og istandsetting av området er tilfredsstillende utført.

DMFs samfunnsoppdrag

DMF er statens fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressursene i Norge og på Svalbard. DMF skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. DMF skal sørge for at mineralvirksomhet skjer ut fra en avveining av flere kryssende samfunnshensyn, herunder annen næringsvirksomhet, miljø og kulturminneverdier. DMF skal bidra til at Svalbards geologiske ressurser forvaltes og utnyttes best mulig til nytte for samfunnet.