Tiltaksvurderinger i Folldal

Foto: Stein R. Larssen
Naturlig nøytralisering og utfelling, sammen med tildekking av gruveavfall, er mulige løsninger for å forbedre miljøforholdene i Folldal. Dette kom frem på en samling i regi av DMF den 30. august i år.

Det er COWI og NGI som har stått for overvåkingsarbeidet av Folla og sett på ulike mulige tiltak for å begrense forurensingen fra den nedlagte driften av Folldal gruver.

DMFs samling fant sted hos Stiftelsen Folldal gruver, med deltakere blant annet fra DMF, fra Miljødirektoratet, fra COWI og NGI, Fylkesmannen og fylkeskommunen i Hedmark, i tillegg til ordfører og rådmann fra Folldal kommune.

COWI har stått for en revisjon av eksisterende kontrollmålingsprogram i Folldal. NGI har vurdert tiltak for forurensningssituasjonen i Folldal. NGI har i løpet av 2014 og 2015 kartlagt forurensningskilder og hvordan forurensingen spres til Folla. Kartleggingen viser at det er deponiene ved den nedlagte gruven som er hovedkilden til forurensningen av Folla, og at direkteutslipp av gruvevann påvirker vannkvaliteten i elva kraftig.

Flere tiltak er vurdert for å unngå spredning av metaller fra deponiene og rensing av vann før det går ut i Folla, for eksempel tildekking av forurensede masser eller å deponere disse under vann i gruva, og kjemiske renseanlegg eller naturlig nøytralisering/utfelling for å rense vannet.

NGI anbefaler å etablere et rensesystem på elvesletta. Dette systemet skal hindre spredning av metaller til Folla. I tillegg anbefales tildekking av deponier. Om disse forslagene kan gjennomføres, vurderes nå nærmere.

Folldal verk

Folldal verk ligger i Folldal kommune i Hedmark. Her var det gruvedrift i perioden 1748-1968 med uttak av kis som inneholdt kobber, sink og svovel. Frem til avviklingen i 1968 var det i alt 6 gruver etablert under Folldal verk. Av disse er det Gammelgruva og området rundt denne som er vurdert å være den dominerende forurensningskilden. Gråberg og avgangsmasser ble deponert i området mellom Gammelgruva og elva Folla, i det som nå er Folldal sentrum. Disse massene inneholdt store mengder svovel, sink og kobber.