Sydvaranger - varsel om vedtak, roller og myndighetsutøvelse

DMF opplever at det er stor interesse fra media vedrørende vårt varsel om vedtak til Sydvaranger Eiendom AS sin søknad om driftskonsesjon. Det er også reist spørsmål om DMFs rolle og myndighetsutøvelse, særlig i forhold til kommunens rolle som plan- og KU-myndighet. DMF har sendt et eget brev til kommunen om dette.

DMFs rolle som forvaltningsmyndighet er å gjøre faglige vurderinger basert på søknadsdokumentene og høringsinnspill innenfor rammene av mineralloven og annet regelverk. DMF utøver i denne saken direktoratets iverksettende rolle, som innebærer myndighetsutøvelse etter mineralloven. DMF har også en selvstendig plikt til vurdering etter naturmangfoldloven.

DMFs myndighetsutøvelse etter mineralloven

Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.

Ved tildeling av driftskonsesjon legger DMF vekt på om søkeren er «skikket» til å utvinne forekomsten, jf. mineralloven § 43 annet ledd. Det vil si om prosjektet fremstår som økonomisk gjennomførbart, om søkeren har tilstrekkelig kompetanse og om det legges opp til bergfaglig forsvarlig drift av forekomsten.

Det skal legges vekt på om prosjektet ivaretar hensynene som følger av mineralloven § 2:

  • verdiskaping og næringsutvikling
  • naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og samfunnsliv
  • omgivelsene og nærliggende områder under drift
  • miljømessige konsekvenser
  • langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området

I behandlingen av en søknad om driftskonsesjon er bergfaglige vurderinger sentrale. Dette er vurderinger som ikke gjøres etter annet regelverk eller av andre myndigheter. I forarbeidene til loven (Ot.prp. nr. 43 2008-2009) vises det til at bergfaglige vurderinger skal bidra til å forhindre at forekomster blir ødelagt og at driften ikke fremstår som et større faremoment enn nødvendig. Driften skal gjennomføres slik at ressursene utnyttes best mulig innenfor et godt tilpasset driftsopplegg, samtidig som omgivelsene og miljøet blir ivaretatt på best mulig måte.

Ved tildeling av konsesjon er vilkårsetting et virkemiddel for å ivareta disse og andre hensyn i mineralloven.

Oppstart av konsesjonspliktig mineraluttak krever vanligvis ulike tillatelser. Det er kommunen i kraft av planmyndighet som avgjør om et område skal avsettes til mineralvirksomhet eller til andre formål. Kommunen er også ansvarlig myndighet for gjennomføring av konsekvensutredninger.

I dette tilfellet er området innenfor tidligere konsesjonsgrense avsatt til råstoffutvinning i kommuneplanens arealdel. Følgende bestemmelser gjelder:

  1. området kan utnyttes til gruvevirksomhet i tråd med konsesjon etter mineralloven
  2. Plankrav: Økning av produksjonen ut over det som fremgår av tidligere tillatelser (etter mineralloven og forurensningsloven) krever reguleringsplan.

Kommunen har vurdert at det ikke var nødvendig med konsekvensutredning.

Vilkårene i varselet i denne saken er i hovedtrekk knyttet til kunnskapsgrunnlaget for brytningsmetoder i Bjørnevatn og begrensning av deponering av gråberg ved oppbygging av nye deponiområder i uberørt terreng.

Det fremgår av varselet at DMF vurderer å tildele konsesjon på vilkår, med oppstart i henhold til søknadens tidslinje. DMF utelukker ikke at det kan tillates uttak av deler av malmen i Bjørnevatn ved dagbruddsdrift. Dette fordrer imidlertid at det foreligger tilfredsstillende utredninger av ulike brytningsmetoder, hvor uttak av den totale forekomsten er ivaretatt, og med minimering av gråbergsdeponering som mål.

Sydvaranger Eiendom har gitt sin tilbakemelding på varselet og saken er fortsatt under behandling hos DMF. DMF fatter endelig vedtak når alle sider av saken er vurdert.

DMFs samfunnsoppdrag

DMF er statens fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressursene i Norge og på Svalbard. DMF skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. DMF skal sørge for at mineralvirksomhet skjer ut fra en avveining av flere kryssende samfunnshensyn, herunder annen næringsvirksomhet, miljø og kulturminneverdier. DMF skal bidra til at Svalbards geologiske ressurser forvaltes og utnyttes best mulig til nytte for samfunnet.