Søknad om driftskonsesjon - Repparfjord kobberforekomst

Foto: Samfoto
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon for Repparfjord kobberforekomst i Kvalsund kommune i Finnmark. Repparfjord kobberforekomst består av forekomstene Nussir og Ulveryggen. På forekomsten Ulveryggen har det tidligere vært drift i perioden 1972-1978. Søker er Nussir ASA. Søknaden er under behandling hos DMF.

DMF skal vurdere søknad om driftskonsesjon etter bestemmelsene i mineralloven. Våre vurderinger skal legge vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergmessig forsvarlig drift og om søker har nødvendig kompetanse til drift av forekomsten.  Ved vurderingen skal det også legges vekt på formålsbestemmelsen i mineralloven. DMF kan sette vilkår i en konsesjon.

«Lovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og bruk av ressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling. Innenfor denne rammen skal forvaltning og bruk av mineralressursene ivareta hensynet til:
a) verdiskaping og næringsutvikling
b) naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og samfunnsliv
c) omgivelsene og nærliggende områder under drift
d) miljømessige konsekvenser av utvinning
e) langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området»

Saksgang og behandlingstid

I henhold til forvaltningsloven skal saken belyses så godt som mulig før vedtak fattes. Alle søknader om driftskonsesjon inklusive driftsplan legges ut til høring. Høringsparter er i hovedsak grunneier(e), tilgrensende naboer, brukere av området, kommune, relevante offentlige myndigheter o.l. I saker som gjelder Finnmark, skal i tillegg Fylkesmannen, Sametinget og distriktsstyret for reindriften få anledning til å uttale seg. Høringsfristen vil i denne saken være 6 uker. I denne saken skal også Sametinget konsulteres.

Behandlingstiden for søknader om driftskonsesjon er normalt 4-6 måneder fra en søknad anses å være komplett, men kan påvirkes av forhold som kommer frem i høringsuttalelser og som krever ytterligere avklaringer.

Tillatelser etter annet lovverk enn mineralloven

Driftskonsesjon etter mineralloven erstatter ikke nødvendige tillatelser som kreves etter annen lovgivning. For eksempel tillatelser etter plan- og bygningsloven og forurensingsloven. Dette innebærer at drift ikke kan igangsettes før alle tillatelser etter ulike lovverk er innhentet. Det er tiltakshavers ansvar å sørge for å innhente slike tillatelser.

Arealavklaring om bruken av området skal ikke vurderes ved en søknad om driftskonsesjon. Kommunen har ansvar for reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Kvalsund kommunes innstilling til reguleringsplan for Ulveryggen og Nussir er godkjent av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Miljødirektoratet har tidligere foretatt en skjønnsmessig avveiing etter forurensningsloven av søknaden fra Nussir ASA om gruvevirksomhet i Kvalsund og deponering i Repparfjorden, og gitt tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven.

Innsyn

DMF behandler innsynskrav i henhold til offentleglova.

DMFs samfunnsoppdrag

DMF er statens fagetat for forvaltning og utnyttelse av mineralressursene i Norge og på Svalbard. DMF skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. DMF skal sørge for at mineralvirksomhet skjer ut fra en avveining av flere kryssende samfunnshensyn, herunder annen næringsvirksomhet, miljø og kulturminneverdier. DMF skal bidra til at Svalbards geologiske ressurser forvaltes og utnyttes best mulig til nytte for samfunnet.