Reduksjon av undersøkelsesområdets størrelse

Innehaver av undersøkelsesrett til statens mineraler kan redusere undersøkelsesområdets størrelse, i henhold til forskrift til mineralloven § 1-3.

I henhold til forskrift til mineralloven § 1-3, kan innehaver av undersøkelsesrett til statens mineraler redusere undersøkelsesområdets størrelse ved å sende en melding til DMF. Rettighetshavere som har norsk personnummer eller et organisasjonsnummer utstedt i Norge, kan endre størrelse på eksisterende rettigheter digitalt via Min side.

Reduksjon av området må være utført digitalt via Min side eller DMF må ha mottatt melding om reduksjon av område senest 31. desember dersom det skal ha innvirkning på årsavgiften for det påfølgende året.

Dersom undersøkelsesområdet deles inn i to eller flere uavhengige deler, beholder ett av de nye områdene gammelt løpenummer og de øvrige tildeles nye løpenummer. Reduserte områder skal være innenfor det opprinnelige området, dvs. at det ikke er anledning til å gå utenfor de opprinnelige grensene.

Undersøkelsesområdet som er igjen etter at rettighetshaver har gitt avkall på en del av området, må være i samsvar med kravene til undersøkelsesområdets form og størrelse gitt i forskrift til mineralloven § 1-2. Området skal være en rettvinklet firkant. Videre skal området ikke være større enn 10 km² og den lengste siden ikke lenger enn 10 kilometer, regnet i horisontalplanet. Ingen side skal være kortere enn 1 kilometer. Sidene skal følge eller være parallelle med hovedaksesystemet UTM i kartdatum EUREF 89.

Målestokken skal være 1:50 000. Ned i grunnen skal grensene for undersøkelsesområdet være loddrette.

Prioritet og utløpsdato for undersøkelsesrettene endres ikke som følge av reduksjon i undersøkelsesområdets størrelse.

Digital løsning for administrering av bergrettigheter i Norge er tilgjengelig via Min side fra www.dirmin.no. Her kan dere søke nye rettigheter, endre størrelse på eksisterende rettigheter, varsle undersøkelsesarbeider og rapportere.