Randi Skirstad Grini - direktør i 6 nye år

Randi Skirstad Grini, direktør i DMF
Randi Skirstad Grini fortsetter som direktør for DMF i 6 nye år.

Randi Skirstad Grini er ansatt som direktør i Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) for 6 nye år.

Grini har i sin første åremålsperiode ledet direktoratet gjennom en omfattende omstillings- og moderniseringsprosess. Det overordnede målet med omstillingen har vært å utvikle en organisasjon som fullt ut er i stand til å utøve en forsvarlig og effektiv forvaltning av Norges mineralressurser, i samsvar med prinsippet om bærekraftig utvikling. Direktoratet tilbyr nå blant annet en rekke nye, digitale tjenester som vil gjøre det enklere for mineralnæringen å søke om rettigheter til statens mineraler og driftskonsesjon, samt å overholde sine forpliktelser etter mineralloven.

Jeg ser frem til å fortsette utviklingen av DMF og en bærekraftig mineralforvaltning i samarbeid med andre myndigheter og næringen selv, sier Randi Skirstad Grini. Jeg er svært glad for at regjeringen styrker DMFs driftsbudsjett med 6,8 millioner kroner for å legge enda bedre til rette for mineralnæringen.