Påminnelse om frister - bergrettigheter / reminder of important deadlines – exploration and extraction permits

For dere som har bergrettigheter i Norge, er det noen viktige frister å forholde seg til. Fristene gjelder for redusering av størrelse på areal, fristilling av rettigheter og frist for innbetaling av årsavgift.

Fristen for å redusere størrelse på rettighetsarealet eller fristille rettigheter er 31. desember 2019.

Årsavgiften for 2020 blir beregnet etter at areal eventuelt er redusert eller rettigheter er fristilt innen fristen.

Årsavgift undersøkelsesretter og utvinningsretter – betales innen 15. januar hvert år

For å opprettholde rettigheter til statens mineraler må undersøker betale en årlig avgift til staten (jf. mineralloven § 56). Avgiftene skal betales forskuddsvis til DMF innen 15. januar hvert år. Det vil si at pengene skal være på konto hos DMF innen fristen.

Hvis avgiften ikke blir betalt innen fristen, legges det til en tilleggsavgift på 50 prosent, som skal betales innen 30. april samme år. Betales ikke avgiften innen tilleggsfristen, faller rettigheten bort.

Årsavgiften skal betales til konto 7694.05.05883. Merk betalingen med navn på rettighetshaver og hvilke rettigheter dere betaler for i meldingsfeltet for betalingen.

Digital administrering av rettigheter via Min side

De som har norsk ID nummer eller organisasjonsnummer utstedt i Norge, kan enkelt administrere rettigheter med vår digitale løsning via Min side. Her kan rettighetshavere blant annet redusere areal, fristille rettigheter og beregne årsavgift.

De som ikke har mulighet til å benytte den digitale løsningen via Min side, kan sende melding direkte til post@dirmin.no. 

Rettighetshavers ansvar

Rettighetshaver har selv ansvar for å overholde betalingsfristene. DMF sender ikke ut påminnelse til hver enkelt rettighetshaver om betaling av årsavgift.

 

Reminder of important deadlines

December 31, 2019 - deadline for submitting notification of releasing permits and reduction of the size of permit area.

15/01 2020 - Deadline for payment of annual fee for 2020.

30/04 2020 – penalty for late payment. Deadline for payment of annual fee with an additional fee of 50 percent.

Fees for exploration and extraction permits – payable by January 15th each year

In order to maintain permits to the State's minerals the exploring party must pay an annual fee to the State. The fees shall be paid in advance to DMF by January 15th each year, i.e. the money shall be on DMF’s account before the deadline.

If the fees are not paid before the deadline, an additional fee of 50 per cent shall be paid by April 30th the same year. The permit lapses if the additional fee is not paid before the deadline.

The fee shall be paid to the DMF’s account 7694.05.05883. Mark your payment with the name of the licensee and the rights you pay for in the message field of the payment.

Digital administration of permits

Those who have a Norwegian ID number or organization number issued in Norway can easily manage their rights with our digital solution for the administration of exploration permits through “Min side”.

Those who are unable to use the digital solution Min side can apply for renewal permits by sending a direct message to post@dirmin.no.

Information

The permit holder must make sure to comply with payment deadlines. DMF will not send reminder of payments of the annual fee to each permit holder for 2020 and beyond.