Ny driftsplanveileder

Fra Grubse. Foto: Stein Erik Hansen, DMF
Veilederen har til hensikt å gi informasjon om hvilke krav som stilles til driftsplaner ved uttak av mineralske råstoffer fra fast fjell og løsmasser.

Driftsplanen er tiltakshavers styringsverktøy for planlegging og gjennomføring av uttak av mineralressursen. Planen skal også bidra til forsvarlig sikring og opprydding av uttaksområdet underveis og etter endt drift.

Driftsplanen ligger til grunn for DMFs tilsyn, og danner grunnlag for beregning av økonomisk sikkerhetsstillelse for gjennomføring av sikrings- og oppryddingstiltak.

Driftsplanveilederen skal gi informasjon om hvilke krav som stilles til driftsplaner ved uttak av mineralske ressurser fra fast fjell og løsmasser. Den gjelder alle typer uttak uansett størrelse. Dokumentasjonskravene vil variere avhengig av uttakets størrelse og kompleksitet.

Les hele veilederen her.