Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Gjesvær
Gjesvær i Nordkapp kommune med Gjesværstappan naturreservat i bakgrunnen. Foto: Stein E. Hansen
For å fremme en bærekraftig utvikling skal regjeringen hvert fjerde år utarbeide nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Nye Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging ble vedtatt ved kongelig resolusjon 12. juni 2015.

Nasjonale forventingene til regional og kommunal planlegging del 2 omhandler planlegging for bærekraftig areal- og samfunnsutvikling, og det er noen punkter som angår planlegging og forvaltning av mineralressurser direkte:

Norge har store mineralressurser som det moderne samfunnet har behov for, og utvinning kan gi grunnlag for verdiskaping. Den geofysiske kartleggingen av mineralressurser i Norge videreføres. Kunnskapen kan på sikt gi økt verdiskaping og nye arbeidsplasser. Den regionale og kommunale arealplanleggingen er viktig for å sikre tilgjengelighet til gode mineralforekomster i fremtiden, og for å ivareta andre miljø- og samfunnshensyn.

Regjeringens forventinger til regional og kommunal planlegging:

Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjengelighet til gode mineralforekomster for mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en regional sammenheng.