Fristilling av bergrettigheter

Undersøkelsesretter kan fristilles når sju år har gått, etter manglende betaling av årsavgift eller etter begjæring fra undersøker.

Undersøkelsesretter kan fristilles

  1. når sju år er gått fra den dagen den ble utferdiget, eller når forlenget frist etter mineralloven § 23 er utløpt.
  2. etter manglende betaling av årsavgiften
  3. etter begjæring fra undersøker

1. Når sju år er gått fra dagen den ble utferdiget eller forlenget frist er utløpt

Fristen på sju år løper fra den dagen undersøkeren får best prioritet i undersøkelsesområdet.

Når søknad om utvinningsrett eller forlengelse av undersøkelsesretten er kommet inn til Direktoratet for mineralforvaltning før utløpet av fristen etter første ledd, opphører undersøkelsesretten tidligst 30 dager etter avslag på søknaden eller tidligst samtidig med tildelingen av utvinningsretten.

Direktoratet for mineralforvaltning kan forlenge fristen etter § 22 første ledd første punktum med inntil tre år, dersom søkeren sannsynliggjør at undersøkelsene ikke kan bli fullført innen fristen på grunn av ekstraordinære forhold som ikke skyldes søkeren.

Har det vært tvist om undersøkelsesretten eller om adgangen til å foreta undersøkelser, kan Direktoratet for mineralforvaltning etter søknad forlenge fristen etter § 22 første ledd første punktum med like lang tid som arbeidene har vært forhindret på grunn av tvisten.

Søknad om forlengelse må være kommet inn til Direktoratet for mineralforvaltning før utløpet av fristene etter § 22.

2. Etter manglende betaling av årsavgift

Avgiftene skal betales forskuddsvis til DMF innen 15. januar hvert år. Blir avgiftene ikke betalt innen fristen, skal en tilleggsavgift på 50 prosent betales innen 30. april samme år. Betales ikke avgiften innen tilleggsfristen, skal rettigheten slettes av DMF.

3. Etter begjæring fra undersøker

Undersøker kan selv fremme begjæring om opphør og fristilling av rettigheter. Rettighetene opphører og fristilles fra og med den dato DMF mottar brevet.

Plikter ved fristilling av undersøkelsesretten

Rapporteringsplikt

Undersøker skal sende undersøkelsesrapport, måledata og prøvemateriale til DMF når undersøkelsene er ferdige og senest seks måneder etter at undersøkelsesretten er opphørt. Dersom særlige grunner foreligger, kan DMF, etter søknad, forlenge fristen med inntil seks måneder (jf. forskrift til mineralloven § 1-4).

Sikrings-, oppryddings- og erstatningsplikten

Sikringsplikten (mineralloven § 49)

Området skal være varig sikret når arbeidene avsluttes.

Oppryddingsplikten (mineralloven § 50)

Undersøker skal sørge for forsvarlig opprydding av området mens arbeidene pågår og etter at disse er avsluttet. DMF kan fastsette en frist for når oppryddingen skal være avsluttet.

Erstatningsplikten (mineralloven § 52)

Undersøker av statens mineraler plikter uten hensyn til skyld å erstatte skade som arbeidene påfører grunnen, bygninger eller anlegg. Dette gjelder tilsvarende for den ulempe som påføres grunneieren eller brukeren av grunnen. Eieren eller brukeren av grunnen kan kreve at undersøkeren stiller sikkerhet for kostnader til sikringstiltak etter mineralloven § 49, opprydding etter § 50 og for det ansvaret som kan oppstå etter § 52. Tvist om krav om erstatning avgjøres ved skjønn (jf. mineralloven § 53).

Ved brudd på ovennevnte plikter kan DMF iverksette forvaltningstiltak og administrative sanksjoner etter mineralloven kapittel 12.

Generelle informasjon om karantene

Den som tidligere har hatt en undersøkelsesrett med best prioritet, kan ikke få ny undersøkelsesrett i samme undersøkelsesområde før ett år etter at undersøkelsesretten opphørte.

Den som tidligere har hatt utvinningsrett til forekomst av statens mineraler, kan ikke få ny undersøkelsesrett i samme utvinningsområde før ett år etter at utvinningsretten opphørte. Ved anvendelsen av karantenebestemmelsene i § 24 gjelder også mineralloven § 27. Dette innebærer at karantenen også vil gjelde for personer og selskaper som undersøkeren normalt antas å ha nær forbindelse til.