Engebøprosjektet - søknad om driftskonsesjon

Vi får en del spørsmål omkring saksbehandlingen av søknaden om driftskonsesjon for Engebøprosjektet.

Saksgang og behandlingstid

Søknad om driftskonsesjon for Engebøprosjektet er ute til høring. Høringsfristen er 15. september. Enkelte høringsparter har fått utsatt frist etter søknad.

Saksbehandlingstiden for søknader om driftskonsesjon kan påvirkes av forhold som kommer frem i høringsuttalelser og som krever ytterligere avklaringer, men er normalt 4-6 måneder fra en søknad anses å være komplett og lagt ut til høring.

Vurderinger ved behandling av søknad om driftskonsesjon

DMF skal vurdere søknad om driftskonsesjon etter bestemmelsene i mineralloven. Våre vurderinger skal legge vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det legges opp til bergmessig forsvarlig drift og om søker har nødvendig kompetanse til drift av forekomsten.  Ved vurderingen skal det også legges vekt på formålsbestemmelsen i mineralloven:

  • tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling
  • tiltakets innvirkning på naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsliv og samfunnsliv
  • tiltakets innvirkning på omgivelsene og nærliggende områder under drift
  • tiltakets miljømessige konsekvenser
  • hvilke planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring av området

DMF stiller normalt vilkår ved tildeling av driftskonsesjon. Vilkårene vil blant annet omfatte krav til driftsplan og økonomisk sikkerhetsstillelse for sikring og opprydning etter endt drift.

Tillatelser etter annet lovverk enn mineralloven

Driftskonsesjon etter mineralloven erstatter ikke tillatelser som kreves fra andre myndigheter og etter annen lovgivning. Det er tiltakshavers ansvar å sørge for å innhente slike tillatelser, og drift kan ikke igangsettes før alle tillatelser er innhentet.

For eksempel gjelder dette tillatelser etter plan- og bygningsloven og forurensingsloven.

Arealavklaring for bruk av området skal ikke vurderes ved behandling av søknad om driftskonsesjon. Dette er kommunenes ansvar etter plan- og bygningsloven.

I denne konkrete saken har Miljødirektoratet gitt tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven, herunder tillatelse til deponering. Det foreligger reguleringsplan for området, og ny reguleringsplan er under utarbeidelse.

Innsyn

Korrespondanse med offentlig myndighet er i utgangspunktet offentlig tilgjengelig med enkelte unntak, som for eksempel bedriftssensitiv informasjon. DMF behandler innsynskrav i henhold til offentleglova.