Endringer i mineralloven fører til forenklinger for næringen allerede fra 1. juli

Paragraf
Stortinget vedtok 11. juni endringer i mineralloven. Endringene i loven skal bidra til forenklinger for mineralnæringen.

Rettelse: I den opprinnelige versjonen av denne saken sto det at det særskilte kravet til driftskonsesjon for natursteinsuttak av alle størrelser er opphevet. Denne delen har blitt fjernet fra saken. Det har i ettertid blitt oppdaget at kravet om driftskonsesjon for ethvert uttak av naturstein fortsatt står oppført i mineralloven, jf. § 43. Det vil si at ethvert uttak av naturstein fortsatt krever driftskonsesjon. 

Stortinget vedtok 11. juni endringer i mineralloven. Endringene i loven skal bidra til forenklinger for mineralnæringen.

- Allerede fra 1. juli i år blir det endringer og betydelige forenklinger for deler av mineralnæringen, sier Randi Skirstad Grini, direktør i Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF).

Lovendringene finner du i sin helhet her.

Viktige endringer

De viktigste endringene gjelder

  • overdragelse av konsesjon for uttak i drift
  • registrering i Foretaksregisteret for søknad om undersøkelsesrett til statens mineraler
  • tidligere varsling av undersøkelsesarbeider

Overdragelse av konsesjon for uttak i drift: Loven åpner nå for å overdra driftskonsesjoner etter søknad.

- Dermed er det enklere å kjøpe eller overta et konsesjonspliktig uttak som allerede har driftskonsesjon – så fremt det kan dokumenteres drift siste år før det søkes om overdragelse. Tidligere har ny driver vært nødt til å søke om ny konsesjon i slike tilfeller. Nå kan ny driver, på visse betingelser, overta konsesjonen som gjelder for uttaket og komme enklere i gang med ny drift, sier Grini.

Undersøkelsesrett til statens mineraler: Søker må være registret i Foretaksregisteret.

- Tidligere har hvem som helst kunnet søke om undersøkelsesrett til statens mineraler i Norge. Nå er det innført krav om at søker må være registrert i Foretaksregisteret. Det innebærer at vi nå er sikre på hvem som får tildelt rettigheten til disse viktige ressursene, utdyper Grini.

Krav om tidligere varsling av undersøkelser

For innehavere av undersøkelsesrett og utvinningsrett kommer en viktig endring i varslingsplikten for undersøkelsesarbeid.

- Fristen for varsling av arbeidet er endret fra tre uker til to måneder, påpeker Grini.

- Det må dermed varsles tidligere. Det vil gi berørte parter mer tid til å ivareta sine interesser, og skal virke konfliktdempende.

Sett deg inn i endringene

- Vi oppfordrer alle aktører i mineralnæringen i Norge til å sette seg inn i endringene i loven, påpeker Randi Skirstad Grini.

Enklere å drive lønnsomt og bærekraftig

- Vi i DMF er svært glade for at Stortinget har vedtatt disse endringene i mineralloven allerede. Mineralloven gir de sentrale føringene for vår forvaltning av mineralressursene i Norge. Endringer som gjør det enklere å drive både lønnsomt og bærekraftig er gode nyheter for både mineralnæringen, oss i forvaltningen og for samfunnet for øvrig, avslutter Grini.