Endring av mineralloven

Kongen i Statsråd har oppnevnt et NOU-utvalg som skal foreslå endringer i mineralloven. I tillegg har Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) lagt forslag til forbedringer i loven ut på høring.

Mineralloven ble evaluert i 2018. Evalueringen viser at det er behov for å vurdere endringer i loven på flere områder. Arbeidet med endringene er påbegynt, og NFD har valgt en todelt oppfølging av endringsforslagene.

NOU-utvalget skal utrede noen av de større, komplekse og mer prinsipielle spørsmålene. Utvalget skal levere sin innstilling 1. desember 2021. Informasjon om utvalgets mandat og sammensetning finner du på NFD’s hjemmeside.

For å få på plass forenklinger og forbedringer på mer avgrensede områder i loven raskt, har NFD også lagt ut et høringsnotat. Høringsfristen er 23. september 2020. Høringsdokumentene er lagt ut på NFD’s hjemmeside.