Driftskonsesjon i områder med flere utvinningsretter

DMF har den siste tiden fått spørsmål om minerallovens bestemmelser om oppstart av drift på mineralske forekomster, der det foreligger flere utvinningsretter i samme område.

En situasjon med flere utvinningsretter kan oppstå dersom en aktør har fått tildelt utvinningsrett til statens mineraler, mens en annen aktør har inngått avtale med grunneier om utvinningsrett til grunneiers mineraler i det samme området.

For uttak av mer enn 10 000 m3 masse og for et hvert uttak av naturstein kreves driftskonsesjon fra DMF. Utvinningsrett er en forutsetning for å få tildelt driftskonsesjon etter mineralloven. Dette gjelder både for statens og grunneiers mineraler. Det kan derfor oppstå tilfeller der en aktør søker om driftskonsesjon med basis i utvinningsrett til statens mineraler, mens en annen aktør søker konsesjon med basis i en utvinningsrett til grunneiers mineraler i samme område.

Driftskonsesjon

Loven regulerer ikke spørsmålet om hvem som skal tildeles driftskonsesjon i et område der det er flere søkere på henholdsvis statens og grunneiers mineraler. Spørsmålet om hvem som skal få driftskonsesjon avgjøres av DMF, basert på en helhetsvurdering.

Utvinningsrett til statens mineraler

Det er likevel viktig å være klar over at en eventuell drift med basis i utvinningsrett til statens mineraler som hovedregel også gir rett til å ta ut grunneiers mineraler som det er nødvendig å ta ut for å drive ut statens mineraler (mineralloven § 32 første ledd).

En utvinningsrett til statens mineraler gir som hovedregel også rett til å nyttiggjøre seg av forekomst av grunneiers mineraler som blir tatt ut i medhold av mineralloven § 32 første ledd.

En utvinningsrett til statens mineraler gir for øvrig ikke rett til inngrep i grunnen uten grunneiers samtykke. Dersom grunneieren nekter å gi tillatelse, kan det søkes om samtykke til ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter for utvinning og foredling av statens mineraler, jf. mineralloven § 38.