Behov for mer kunnskap om konsekvenser av samdrift i Dalen gruve

Illustrasjonsfoto fra Google Earth
Miljødirektoratet og DMF har gjort en vurdering av om samdrift mellom et deponi for farlig avfall og fortsatt kalkutvinning i Dalen gruver i Brevik, er mulig og forsvarlig.

4. mars 2020 fikk Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) og Miljødirektoratet i oppdrag av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) å gjennomføre en vurdering av om samdrift mellom et deponi for farlig avfall og fortsatt kalkutvinning i Dalen gruver i Brevik, er mulig og forsvarlig. Bakgrunnen for oppdraget var at regjeringen har sett at det er behov for en grundigere vurdering av om samdrift i Dalen gruver i Brevik er gjennomførbart. Oppdraget ble gitt i samråd med Klima- og miljødepartementet. Vurderingen omfatter gruvefaglige, praktiske, miljøfaglige og sikkerhetsmessige sider ved en samdrift og eventuelle negative økonomiske konsekvenser ved mulige former for samdrift.

Rapporten ble oversendt NFD 7. april.

NFD henvendte seg også til DMF i januar 2020, der vi ble bedt om å vurdere muligheten for samdrift i gruverommene under sjøen i Brevik. Med bakgrunn i henvendelsen fra NFD og konsekvensutredningen av deponi av farlig avfall i Dalen gruve, utarbeidet DMF et notat som ble oversendt NFD i januar.

DMF ga i januar uttrykk for at samdrift mellom gruvevirksomhet og deponi trolig ikke var hensiktsmessig, og trolig ville ha stor negativ konsekvens for den igangværende gruvedriften. DMF poengterte samtidig at temaet ikke var konsekvensvurdert.

I samarbeidsoppdraget med Miljødirektoratet blir nettopp behovet for en konsekvensvurdering tydeliggjort. Muligheten for og konsekvenser av samdrift er ikke tilstrekkelig utredet. Direktoratene kan derfor ikke utelukke at samdrift er mulig, men kan med nåværende kunnskap heller ikke si at samdrift er gjennomførbart, og i så fall hvilke tekniske og økonomiske konsekvenser samdrift vil innebære for begge tiltakene.

DMFs vurdering om at en eventuell samdriftsituasjon vil begrense muligheten for optimal ressursutnyttelse av kalkforekomsten står fast.